CZ | DE | EN

Obchodní podmínky - LŠ

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti ZIMLET Klíny, s.r.o.
se sídlem Rašov 64, Klíny 43601
identifikační číslo: 22802126
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 32403

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese booking.zimlet.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  ZIMLET Klíny, s.r.o., se sídlem Rašov 64, Klíny 43 601, identifikační číslo: 22802126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném, u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32403 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Prodávající provozuje služby v sídle firmy nebo na    internetovém obchodě na webové stránce umístěné na internetové adrese www.booking.zimlet.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající nabízí služby lyžařské školy v podobě výukových lekcí (dále jen „služby“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. POPIS SLUŽBY

  1. Předmětem služeb je výuka lyžování a snowboardingu.

  2. Služby poskytují certifikovaní instruktoři.

  3. Služby se skládají z jednotlivých výukových lekcí, které trvají 50 minut.

  4. V případě privátní lekce pro více osob není vhodné sloučit osoby rozdílného věku nebo rozdílné úrovně.

  5. Služby jsou poskytnuty v předem rezervovaném čase.

  6. V den čerpání služby kupující obdrží sms zprávu, kterou se prokáže u instruktora na meeting pointu (u hřiště lyžařské školy).

  7. Služby může kupující pořídit pro sebe i pro jinou osobu (dále jen „účastník). V případě nezletilého dítěte kupuje službu jeho zákonný zástupce.

 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským emailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

     Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

      - objednávané služby (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

      - způsobu úhrady kupní ceny služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

    4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu

        potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

    5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

    6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

   7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy

       (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu služeb a případné další náklady dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

      - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Rašov 64, Klíny

      - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY;

      - bezhotovostně platební kartou.

   2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem           připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

   3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je     plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk, případně údaje o účastníkovi, který využije služeb (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

  1. Kupující si po nákupu lekcí musí nejdříve rezervovat čas výuky.

  2. Kupující má právo změnit čas výuky do 2 hod před začátkem rezervované výuky.

  3. Kupující obdrží v den výuky sms, kterou se prokazuje u instruktora. Pokud u sebe nemá telefon, může si vyzvednout doklad s příslušnými informacemi v kanceláři lyžařské školy.

  4. Kupující má nárok se zúčastnit pouze výuky, jejíž čas a parametry jsou uvedeny na dokladu nebo v smsce.

  5. Pro využití lanovek a vleků Sport areálu Klíny musí kupující zakoupit skipas. Kupující si může koupit hodinový skipas v kanceláři lyžařské školy, nebo jakýkoliv jiný skipas dle ceníku areálu na pokladně Sport areálu Klíny. O nutnosti zakoupit si skipas informuje instruktor.

  6. Účastník lekce má po dobu výuky vstup do oploceného areálu lyžařské školy (Kids Park, Junior Park) zdarma v doprovodu instruktora.

  7. Kupující nemá právo vstupu do areálu lyžařské školy, pokud není účastník na rezervované lekci.

  8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  9. Služby jsou poskytovány na vlastní nebezpečí a prodávající doporučuje kupujícímu sjednat úrazové pojištění.

  10. Kupující odpovídá za vhodné oblečení, vybavení a zdravotní stav účastníka lekce.

  11. Kupující je před výukou povinen nahlásit zdravotní stav účastníka lekce, možné komplikace apod.

  12. V případě úrazu nezletilého účastníka, kupující souhlasí se zajištěním lékařského ošetření Horskou službou ČR.

  13. Kupující musí poučit účastníka, pokud sám není účastník, aby respektoval tyto zásady bezpečnosti a chování:

    - Při výuce se účastník musí řídit pokyny svého instruktora.

    - Účastník je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů a pravidla lyžařského areálu.

    - Účastník vždy zastaví na určeném místě instruktorem.

    - Účastník se nikdy nevzdálí od svého instruktora bez jeho vědomí.

    - Při jízdě na vleku a lanovce bude účastník dodržovat přepravní řád.

    - Před zahájením jízdy z kopce se účastník vždy podívá nad sebe, abych nevjel do cesty jinému lyžaři, a tak neohrozil jeho ani sebe.

    - Při sjíždění bude účastník jezdit opatrně, nebude riskovat a přeceňovat své síly.

    - Účastník nebude zastavovat na exponovaných místech, ale na širokém přehledném úseku a u kraje sjezdovky.

    - Účastník nebude požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.

    - Účastník bude dodržovat pravidla slušného chování a respektovat provozní řád Sport areálu Klíny.

  14. Kupující má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb.

  15. Kupující má právo reklamovat případné vady poskytnutých služeb při jejich zjištění, nejpozději do 24 hodin po ukončení služby v kanceláři lyžařské školy nebo na email zimlet.ramesova@gmail.com.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  2. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.

  2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího zimlet.dalecka@gmail.com.

  3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

  4. Možnost odstoupení do 14ti dnů „bez důvodu“ se nevztahuje od okamžiku rezervace konkrétní lekce kupujícím před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  5. V případě zrušení rezervace méně než 2 hodiny před začátkem služby nebo neuskutečnění služby z důvodů na straně klienta nemá klient nárok na vrácení zaplacené částky.

 3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ, STORNO PODMÍNKY

  1. U zakoupených služeb nelze měnit rozsah lekce ani počet osob.

  2. Služby propadají bez náhrady, pokud jich nebude využito do konce zimní sezóny Sport areálu Klíny, ve které byly služby zakoupeny.

  3. Vrácení peněz za nevyužité služby je možné pouze v případě nemoci či zranění a po předložení lékařského potvrzení.

  4. V případě, že se účastník lekce chová při výuce nevhodně a porušuje dobré mravy, čímž omezuje ostatní klienty, bude z výuky vyloučen bez náhrady.

  5. V případě, že účastník nedodržuje povinnosti smluvních stran, bude z výuky vyloučen bez náhrady.

  6. Nelze požadovat vrácení peněz za omezení výuky z důvodu špatných povětrnostních podmínek nebo omezeného provozu přepravního zařízení.

  7. V případě, že účastník nedorazí na místo určení v předem domluvený čas nemá nárok na náhradu takto zmeškané služby. Instruktor čeká na účastníka maximálně 10 minut od sjednaného začátku služby.

  8. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit:

    - 0% uhrazené částky - pokud lekce skončila z důvodů na straně klienta, z důvodu špatných povětrnostních podmínek nebo omezeného provozu přepravního zařízení.

    - 100% uhrazené částky – pokud byla lekce ukončena z důvodu na straně lyžařské školy.

    9. Částka se vrací v hotovosti v kanceláři lyžařské školy.

   10. Účastníci do 15-ti let musí v průběhu výuky na svazích Sport areálu Klíny (mimo areál lyžařské školy) nosit   speciální reflexní vestičku ZIMLET Klíny, kterou kupující obdrží od instruktora.

   11. Účastníci do 15-ti let mají povinnou helmu po celou dobu výuky.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Zaplacením služeb vyslovuje kupující souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Provozním řádem Lyžařské školy ZIMLET Klíny, s.r.o..

  5. Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 1.11.2018.

V Klínech dne 1. 11. 2018.    

ZIMNÍ AKTIVITYObchodní podmínky - LŠ

© 2019 Insion.cz

ZIMLET Klíny, s.r.o
ve Sport areálu Klíny
Rašov 64, 436 01 Klíny

Tel.: +420 606 862 686
Email: zimlet.rezervacegmail.com

Přihlášení: